Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/a/8/kneg.org/httpd.www/wp-content/plugins/wp-smartcrop/wp-smartcrop.php on line 413 Synergier mellan förnybart flygbränsle och hållbara vägransporter - KNEG
Ludwig Kollberg, Preem

Synergier mellan förnybart flygbränsle och hållbara vägransporter

Flygbranschen, och den ökade efterfrågan på förnybara flygbränslen kan spela en viktig roll för att möjliggöra inhemsk produktion av förnybara drivmedel även i framtiden. Det skriver Ludwig Kollberg, ansvarig för näringspolitik på Preem, i KNEG:s medlemskrönika för mars.

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ökade under 2018. Det är ett trendbrott efter tio år av nedgångar. Ökningen är marginell, endast 0,5 procent, och har sina förklaringar. Huvudsakligen beror det på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur, med ökad efterfrågan på transporter som följd. Det är i sig mycket positivt.

Jämfört med 2010 har utsläppen minskat med omkring 18 procent. Det är glädjande, men tyvärr inte tillräckligt. Trots ett decennium av minskade utsläpp ligger vi efter den planerade utvecklingen, och skulle med dagens styrmedel inte nå det uppsatta målet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp 2030. Det säger Trafikverket i en purfärsk rapport.

Dagens styrmedel en bra grund att stå på

Transportsektorn ansvarar för en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Sverige. Totalt sett står vägtrafiken för den största mängden utsläpp, cirka 15,5 miljoner ton. Under 2018 tillkom en rad styrmedel som syftat till att få bukt med vägtrafikens utsläpp. Bonus Malus och reduktionsplikten är två av de mer välkända exemplen på styrmedel som infördes förra året. Det sistnämnda är ett nytt lagkrav där drivmedelsdistributörerna åläggs att blanda i förnybara kompontenter i diesel och bensin för att minska drivmedlens utsläpp.

Reduktionsplikten är ett mycket smart styrmedel, som ger långsiktighet och förutsägbarhet – inte minst för drivmedelsproducenter som Preem. I och med reduktionsplikten kan vi nu på förhand veta hur stor efterfrågan kommer att vara på förnybar diesel och bensin över tid. Det skapar goda förutsättningar för investeringar i ökad produktion av förnybara drivmedel. För Preem innebär det att vi kan satsa vidare på att mångdubbla vår förnybara produktion.

Trots att Trafikverket rapporterat om ökade utsläpp för vägtrafiken under 2018 är det viktigt att vi inte tappar tron på den politiska inriktningen och de styrmedel som nu är på plats. Transportpolitiken, och inte minst drivmedelspolitiken, har de senaste åren varit ryckig och ojämn. Det har skapat otydlighet och osäkerhet bland såväl producenter, distributörer, storkunder och konsumenter av drivmedel. Resultatet har blivit att satsningar på förnybara drivmedel uteblivit i den utsträckning som skulle ha varit möjlig. Det är därför viktigt att vi behåller dagens regelverk, och istället för att tänka nytt, justera de styrmedel som behöver vässas till för önskad effekt.

Reduktionsplikt för flyget

Den 4 mars presenterades utredningen Biojet för flyget. Utredningen har föreslagit en reduktionsplikt för flyget som ska öka inblandningen av förnybara flygbränslen. Syftet är att göra flyget mer hållbart genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Utredningen föreslår att reduktionsplikten ska införas 2021. Kravet ska då vara en procent inblandning av förnybart flygbränsle, så kallat biojet. Därefter ökar kraven succesivt till 30 procent 2030. Förslaget har fått positiv respons från flygbranschen och drivmedelsproducenterna.

Flyget tar över när vägtrafiken elektrifieras

Vägtransporterna kommer att elektrifieras, och omställningen till en elektrifierad personbilsflotta går fort. Nya siffror visar att laddabra bilar kommer att börja dominera personbilssektorn redan 2025-2030, och förr eller senare kommer denna utveckling att spilla över på den tunga trafiken.

När efterfrågan på flytande drivmedel minskar för vägtrafiken är det viktigt att andra transportslag tar över stafettpinnen genom att öka sin efterfrågan på förnybara drivmedel. Att hålla efterfrågan hög är en förutsättning för att kunna upprätthålla en livskraftig produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Här kan flygbranschen, och den ökade efterfrågan på förnybara flygbränslen spela en viktig roll för att möjliggöra inhemsk produktion av förnybara drivmedel även i framtiden.