Elvägar, batterier eller förnybart bränsle – hur ser framtiden för godstransporter ut?

Ett alternativ för framtidens transport är att elektrifiera vägar som kan leda till att minska utsläppen från fordon samtidigt som det effektiviserar transporter. Elvägar har möjlighet att på allvar utmana bilar som drivs av fossila bränslen för längre transporter.

Vad är elvägar?

Elvägar, även kända som elektrifierade vägar eller elvägssystem, är ett nyligen utvecklat transportsystem som möjliggör trådlös överföring av elektricitet från vägen till fordon som är utrustade med en mottagare. Elvägar är vanligtvis utrustade med en elektrisk ledning som är inbäddad i vägen och som kan överföra ström till en strömupptagningsanordning på fordonets tak. På så sätt kan fordon som kör längs en elväg ladda upp batterierna under färden, vilket kan minska behovet av tunga och dyra batterier och därmed öka effektiviteten och minska utsläppen av koldioxid.

Som tidigare nämnt är det huvudsakliga syftet med elvägar att elfordon kan laddas samtidigt som de kör vilket löser problemet med att elbilar i dag inte har möjlighet att köra längre sträckor på en och samma laddning. Tekniken är under utveckling och har testats i projekt på vägar i Sverige, Tyskland och USA. Elvägar är främst utvecklade för användning inom godstransportsektorn, men kan också användas för att ladda eldrivna personbilar och andra fordon

Hur ser framtiden ut för elvägar i Sverige?

Med en utbyggnad av elväg på de leder där det går mest trafik, vilket är ca. 2 % av alla vägar, skulle det omfatta 35 % av all vägtrafik och binda ihop de största städerna i södra och mellersta Sverige. Kostnaden för att utföra detta har beräknats till mellan 30 och 80 miljarder kronor.

Den svenska regeringen bestämde år 2017 att möjligheterna och utmaningarna med elvägar skulle undersökas för att i framtiden eventuellt kunna införas på svenska vägleder. I en forskningsstudie från Statens väg och transportforskningsinstitut kom man fram till att det behövs mer forskning gällande klimateffekterna från elbilar samt slitaget på vägar som är elektrifierade. Det finns också utmaningar gällande hur bra elvägar fungerar tillsammans med annan elektrisk utrustning.

Vilka alternativ finns det till elvägar?

Att införa elvägar är ett omfattande samhällsbygge som skulle kosta hundratals miljarder kronor. Det är därför viktigt att grundligt undersöka vilka alternativ som finns.

Andra miljövänliga bränslealternativ

Bränslecellsbilar (FCV) som drivs av väte är ett annat nollutsläppsalternativ till konventionella bilar med förbränningsmotorer. Dessa fordon använder vätgas som bränsle, vilket reagerar med syre i en bränslecell för att producera elektricitet, där vatten är det enda biprodukt. Att utveckla infrastruktur för vätebränsle och främja FCV kan vara ett alternativ eller komplement till elektriska vägar och elbilar.

Nackdelen med detta alternativ är att det är energiineffektivt att producera vätgas, vilket innebär att denna teknik måste utvecklas alternativt att energiöverskott från andra energikällor ökar rejält.

Omfattande nät av elektrisk snabbladdning

Att utöka och förbättra tillgängligheten av laddstationer för elbilar kan göra att större fordon har möjlighet att färdas längre sträckor med batteriteknik. Ny teknik med snabbladdningsstationer har också möjlighet att göra detta till ett gångbart alternativ utan att tumma för mycket på effektiviteten.

Lämna ett svar