Nya vägar mot hållbara godstransporter

Svenska och europeiska nyckeltal visar att transportsektorn har svårt att minska sina utsläpp, och i vissa fall även rör sig i fel riktning. I både Sverige och Inom EU står transportsektorn för nästan 30 % av de totala koldioxidutsläppen. Det är också den enda sektorn som har ökat sina utsläpp sedan år 1990. Skillnaden i utsläpp mellan år 2020 och 2021 var i stort sett oförändrad, vilket innebär att vi inte har lyckats bryta trenden.

Vid upphandling av godstransporter är det främst flexibilitet och effektivitet som prioriteras. Detta innebär att det ställs stora krav på alternativa mer miljövänliga bränslen, som förutom att minska utsläppen av växthusgaser måste vara jämbördiga sett till kostnad och effektivitet med fossilbaserade bränslen.

Etanol sågs tidigare som ett alternativt miljövänligare bränsle

Länge sågs etanol som ett alternativ till fossilbaserade bränslen men etanolen misslyckades med att bli ett mer miljövänligt bränsle på grund av en kombination av faktorer. Den energikrävande karaktären av dess produktion, som ofta innebar användning av fossila bränslen, upphävde dess potentiella miljöfördelar. Dessutom ledde omfördelningen av jordbruksresurser för etanolproduktion till oro över livsmedelssäkerhet och ökad avskogning, vilket ytterligare underminerade dess ekologiska trovärdighet.

Den relativt låga energitätheten hos etanol jämfört med bensin resulterade också i minskad bränsleeffektivitet, vilket i slutändan dämpade konsumentintresset. Vidare bidrog framsteg inom tekniken för elbilar och förnybara energikällor till mer hållbara och effektiva alternativ, vilket gjorde etanol till ett mindre konkurrenskraftigt alternativ för att hantera miljöproblem.

El och biogas har potential att ersätta fossila bränslen

El och biogas anses vara mer hållbara miljövänliga bränslen för framtiden eftersom senare utveckling visat att de är gångbara alternativ till fossilbränslen. För det första kan el genereras från förnybara källor som sol, vind och vattenkraft, vilka har minimala utsläpp av växthusgaser och lägre miljöpåverkan jämfört med fossila bränslen. De kontinuerliga framstegen inom förnybar energiteknik gör det också mer effektivt och kostnadseffektivt.

Biogas å andra sidan kan produceras från organiskt avfall, som t.ex. jordbruksavfall, avlopp och deponiavfall, genom en process som kallas anaerob nedbrytning. Detta bidrar till avfallshantering och minskar metanutsläpp som skulle ha släppts ut om det organiska avfallet hade brutits ned i öppna soptippar. Biogas är en mångsidig energikälla som kan användas för uppvärmning, elproduktion och som fordonsbränsle. Genom att använda avfallsmaterial minskar biogasproduktionen konkurrensen om jordbruksresurser och leder inte till avskogning, till skillnad från biobränslen som etanol.

Både el och biogas erbjuder en möjlighet för transportsektorn att minska sitt utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till att mildra klimatförändringarna och minska luftföroreningar. Vidare har tillväxten av elbilar och framsteg inom batteriteknik ökat praktiken och attraktiviteten för elektrisk mobilitet. Dessa faktorer tillsammans gör el och biogas till mer hållbara miljövänliga bränslen för framtiden.

Lantmännen jobbar för förändring

Organisationen Lantmännen beslutade år 2009 att reducera sin klimatpåverkan från sin produktion med 40 %. Redan år 2015 hade de uppnått dessa mål och bestämde därmed att jobba för att minska utsläppen med ytterligare 40% – och att på sikt helt gå över till en fossilfri produktion. I dag har Lantmännen reducerat sina koldioxidutsläpp med 70 % sedan år 2009.

För att minska utsläppet av växthusgaser arbetar Lantmännen med att minska koldioxidutsläppen i odlingsledet, primärproduktionen, och i transporter. I odlingsledet sker de största koldioxidutsläppen och där finns därmed en stor potential att minska klimatpåverkan.

I odlingsledet finns potential att använda sig av mer klimatsmarta metoder inom allt från gödsel till drivmedel för en effektiv förvaltning av jordbruket. I primärproduktionen, som omfattar den första delen i odlingen vilket är processen på gårdar, läggs mycket arbete för att ställa om odlingen i en hållbar riktning. Detta görs genom att optimera processer samt forskning om växtförädling. Gällande transport har Lantmännen som mål att ha fossilfria transporter i Sverige senast år 2030.

Lämna ett svar