Trafikverket

Trafikverkets verksamhet styrs av de långsiktiga nationella målen för transportpolitiken. Minskad klimatpåverkan från svenska godstransporter är en viktig del. Målet är ett transportsystem utformat med hänsyn till tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa samt nöjda kunder och uppdragsgivare.

Trafikverket ingår i ett flertal forum och nätverk med fokus på klimat, miljö, hälsa, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Arbetet inom KNEG bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hållbara transporter.

Trafikverkets åtaganden inom KNEG

Stimulera till sparsamt körsätt genom relevanta krav och andra åtgärder
Krav för sparsamkörning (SPARK) i alla körkortsbehörigheter genomfördes av Vägverket under 2008. 

Stimulera till ökad hastighetsefterlevnad
Bränsleförbrukningen hos fordon ökar med hastigheten och därmed utsläppen av koldioxid. Om fler håller hastighetsbegränsningarna sparas både fler människoliv och miljön. Trafikverket bidrar till ökad hastighetsefterlevnad genom Automatiska trafiksäkerhetskameror.

Stimulera effektiv logistik genom fordons- och infrastrukturåtgärder

Stimulera klimateffektiv vägutformning/ infrastruktur och trafikledning, särskilt i storstad

Stimulera till samordning av transporter och intermodalitet genom infrastruktur-, underhålls- och steg I & II-åtgärder (tänk om & optimera)