Stora Enso

Stora Enso är ett internationellt skogsproduktsföretag som producerar en mängd olika pappers- och förpackningsprodukter. Tillsammans med skogsindustrin vill man minska utsläppen av koldioxid från transporter med 20 procent till år 2020.

Inom KNEG testar Stora Enso nya tekniker för miljövänligare och effektivare transporter, effektiva kombinationer av fordonsslag samt ställer miljökrav i upphandling av transporter.

Stora Ensos åtaganden inom KNEG

Effektivare fordon
KNEG-projektet En Trave Till (ETT) där Stora Enso testat nya fordonskoncept med längre och större fordon slutrapporterades i mars 2012. Projektet föll väl ut och har resulterat i minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp av koldioxid och minskade kostnader. Projektet fortgår nu i nästa fas (ETT-demo) med flera demonstrationsprojekt där Stora Enso deltar i två av dem.

Stora Enso testar sedan våren 2014 flistransporter med 74 ton bruttovikt (dispenstransporter) för att reducera klimatpåverkan och att öka konkurrenskraften för industrin.

Stora Enso förbereder och planerar att testa längre och tyngre fordonskombinationer i förtransporter av container från bruk till exporthamn. Detta planeras att ske i samverkan med Closer Lindholmen, som en del i projektet High Capacity Transports (HCT).E

Effektivare transporter
Stora Enso driver införandet av miljövänlig teknik i de fartyg som är en del av transportkedjan. Sedan år 2000 används lågsvavligt bränsle och land-elsanslutning i hamnar för sex ro-ro-fartyg i Stora Ensos systemtrafik. I och med de nya svaveldirektiven för ECA-området i Östersjön har scrubber med slutet system installerats i ett av fartygen. Resultatet av scrubbers utvärderas för tillfället och därefter fattas beslut om huruvida övriga fartyg skall installeras med scrubber.

Stora Enso ingår som aktiv part i projektet ”ELVIS” tillsammans med branschorganisationen Skogsindustrierna. Projektets mål var att utreda energieffektivisering av godstransporter på järnväg genom att använda längre och tyngre godståg. Projektet är avslutat och en viktig slutsats är att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter men att det finns organisatoriska hinder såsom uppoffring av järnvägsnätet och dess aktörer. Baserat på ”ELVIS”-projektets resultat har regeringen tillsatt en utredning som skall analysera möjligheten att tillåta längre och tyngre godståg i systemet.

Stora Enso står tillsammans med andra industriföretag bakom ett innovationsarbete med trafikverket där avsikten är att praktiskt tillämpa el-vägar för tunga godstransporter.

Driva miljö- och säkerhetsfrågor i upphandlingen av transporter
Stora Enso arbetar systematiskt med att utvärdera miljö och säkerhetsfrågor i samband med upphandling av transporter.

Stora Enso har implementerat ett nytt uppföljningssystem vars syfte är att ytterligare öka andelen klimatvänliga transporter vid upphandlingen. Ambitionen är att finna nya projekt fokuserat på hållbarhet och miljöfrågor.