Renova

Väl fungerande avfallshantering och återvinning där tydliga miljö- och klimatmål är väglednade är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. Att hitta och styra resurserna i avfallet och transportera dem klimatsmart är krav från våra ägare och kunder.

Renova vill hitta former för ett långsiktigt ansvarstagande för affärsnytta och samhällsnytta tillexempel en minskning av växthusgasutsläppen per skapad nytta. Det gör vi genom långsiktig samverkan med kommuner och näringsliv samt inom KNEG, branschorganisationer och akademi. Genom samarbete över gränserna sporrar vi varandra – vi skapar synergieffekter och driver på utvecklingen. Vi möter idag kunder som ställer krav på helt förnybara drivmedel – det stavas framgång.

Renovas åtaganden inom KNEG

Utveckling och samarbeten för en mer miljö- och energieffektiv fordonsflotta
Avfallstransporter sker huvudsakligen i tättbebyggda miljöer. Med resurshushållning och miljö som en utgångspunkt för verksamheten vill vi vara ett föredöme inom låga emissioner, minskad energianvändning och en bättre arbetsmiljö. Vi följer utvecklingen på fordonssidan och medverkar genom att vara en aktiv partner vid tester och försök med ny teknik och bränslen.

Drivmedlen skall vara förnybara 2015
Redan på 90-talet siktade vi på målet ”bara förnybara drivmedel”. Den snabba utvecklingen inom HVO-tekniken har underlättat måluppfyllelsen. Så har vi arbetat

  • Genom att föra tester av drivmedel
  • Upphandling av drivmedel
  • Byggt upp egna tankställen och följt upp utvecklingen

Då biogas ses som ett viktigt regionalt drivmedel har vi arbetat för att öka användningen av 100biogas genom beställningar av bl a dragfordon. Uppskattad koldioxidbesparing under 2016: 7 200 ton (om antalet fordon ökat så har den här siffran också ökat)

Energieffektiviteten skall förbättras med 20% till 2020
Energieffektiviteten ska öka och energiåtgången per antal transporterade ton avfall (kWh/ton) ska minska med 20 procent till 2020 (basår 2010). Det mål vi arbetar mot är att nå en energianvändning på max 36 kWh per insamlat ton 2020. Vi har lyckats minska energiförbrukningen från 45 kWh per ton till 37,7 kWh per transporterat ton med dvs med cirka 18 procent från 2010. För att nå målet arbetar med flera strategier:

  • Optimerad omlastning: En omfattande infrastruktur för omlastning- och sorteringsanläggningar vilket innebär minskat trafikarbete.
  • Energieffektivare fordon och påbyggnader: Vi prioriterar energieffektivitet vid fordonsval. Den första helelektiska baklastaren är beställd.
  • Optimerade rutter: Vi arbetar löpande med att planera fordonens färdväg för att få minska körsträckan. Det görs både för fasta rutter och för ”budad” körning, av till exempel containrar, det vill säga där uppdragen växlar från dag till dag.
  • Sparsam körning och uppföljning: Alla chaufförer som kör tunga fordon utbildas i sparsam körning och får månadsuppföljning på energianvändning.

Om Renova
Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vår affärsidé är samhällsnytta och affärsnytta. Vi erbjuder lösningar på avfallshanteringen för alla typer av företag och alla typer av avfall och återvinningsmaterial, med fokus på miljö i varje steg. Huvudkontoret ligger i Göteborg och vi jobbar med insamling och behandling av avfall, samt rådgivning.

Renova har ca 750 anställda och ägs av 10 kommuner (Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö) Huvudkontoret ligger i Göteborg. År 2017 behandlade Renova ca 1 420 000 ton avfall och återvinningsmaterial. Omsättningen var 1 425 miljoner kronor.

Renova har nu ca 250 tunga fordon för insamling och transport av avfall och återvinnings-material. Av dessa klarar drygt 95 procent utsläppskraven motsvarande Euro V eller Euro VI. 20 av Renovas fordon har metandieselteknik och 7 stycken drivs enbart med grön gas. Vi ställer motsvarande miljökrav på våra underleverantörer som vi ställer på oss själva.