Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Genom att driva på utvecklingen till hållbara drivmedel har Preem en betydande roll i att minska transportsektorns klimatpåverkan. Vårt mål är att ha marknadens mest gröna och mest effektiva drivmedel. Till 2030 är målet att producera minst tre miljoner kubikmeter förnybara drivmedel.

Som medlemmar i KNEG arbetar Preem aktivt för att bidra till att utveckla transportsektorn i en hållbar riktning. Det gör vi genom att ställa krav, inte minst på oss själva. För att fortsatt vara en pådrivande medlem i KNEG kommer Preem att:

Preems åtaganden inom KNEG

Driva på utvecklingen av långsiktigt hållbara drivmedel
För att säkerställa att våra drivmedel är långsiktigt hållbara krävs ett helhetsperspektiv. Det handlar om att garantera att produkterna framställs, fraktas och används på ett hållbart sätt. Hela värdekedjan måste beaktas. För Preem handlar det om att öka användningen av hållbara råvaror i produkterna, men också att utveckla metoder som successivt ersätter råolja med förnybara råvaror. Det arbetet sker varje dag på Preems raffinaderier.

Preem letar ständigt efter nya råvaror och tekniker som lämpar sig för produktion av förnybara drivmedel. Råvaruförsörjningen på området kan bli en av de stora utmaningarna allteftersom efterfrågan på förnybara drivmedel ökar i Sverige och globalt. I dag driver Preem ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt för att hitta nya råvaror och processer för att ta fram drivmedel. Vi gör detta tillsammans med olika institut, högskolor och samarbetspartners.

Genom att tillvarata den svenska skogens restprodukter i ännu högre grad än idag kan vi till exempel minska beroendet av råolja från andra nationer och i högre grad bli självförsörjande på förnybara råvaror. Det skapar nya gröna arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.

Anpassa verksamheten till nya, tuffa miljökrav
Under 2018 började reduktionsplikten gälla. Lagen innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att succesivt blanda in allt mer biodrivmedel i bensin och diesel. De nya reglerna är efterlängtade och ligger i linje med Preems höga krav på långsiktig hållbarhet i råvarorna och ambition att inte ersätta ett miljöproblem med ett annat.

Öka produktionen av förnybara drivmedel
För att tillgodose produktionsökningen av förnybara drivmedel har Preem börjat planera för en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel som Preem Evolution Diesel. Vi planerar även att genomföra ytterligare ett projekt som tillsammans med nya vätgasanläggningen kommer öka Preems kapacitet att producera förnybara drivmedel med 60 procent.

Preems verksamhet påverkar miljö och klimat, både inom verksamheten och sett till produkterna som säljs. Utsläppen till luft domineras av koldioxid. Att minska utsläppen av koldioxid, och andra ämnen som kväveoxider och svaveloxider, är en prioritet för oss. Tack vare ett systematiskt klimatarbete hör Preems raffinaderier till Europas mest miljöeffektiva. Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper de ut:

  • 17 procent mindre koldioxid
  • 60 procent mindre kväveoxid
  • 88 procent mindre svaveloxid

Fortsatt leverera överskottsvärme i Göteborg och Lysekil
Från Preems raffinaderi i Göteborg exporteras överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Årligen levereras 291 GWh värme. Det motsvarar uppvärmningen av ca 20 000 villor, och utöver det 220 GWh till industriellt ändamål. Vi tar också hand om överskottsvärme från raffinaderiet i Lysekil, omkring 41 GWh. Delar av fjärrvärmen ingår i kommunens fjärrvärmenät. Däremot finns inte samma närhet till annan industri i Lysekil som i Göteborg. Tillsammans med bland andra Chalmers Energicentrum utreder Preem möjligheterna att ta hand om, och leverera, mer fjärrvärme i Lysekilområdet.

Utveckla nya tekniker för minskade transportutsläpp
Preem följer även upp koldioxidutsläpp från våra transporter. 93 procent av Preems transporter sker med fartyg, vilket är ett mer klimatanpassat transportalternativ än exempelvis lastbilstransporter. Men även här finns utrymme för förbättring, och vi investerar kontinuerligt i nya tekniker och metoder som kan minska koldioxidutsläppen.

Ta ytterligare steg mot export av biodrivmedel
I dag säljer Preem förnybara drivmedel i Sverige och Norge, men planen framåt är att även exportera drivmedel med förnybar andel till andra länder. Ett viktigt steg på vägen togs under hösten 2017 genom att bli certifierade enligt det globala certifieringssystemet ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen krävs för att sälja vidare inköpta biodrivmedel på den europeiska marknaden.

Nästa steg blir att ISCC-certifiera IsoGHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg, detta för att inom en snar framtid kunna sälja egenproducerade förnybara produkter på den europeiska marknaden, och på så vis bidra till mer förnybart drivmedel i Europa.