PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi nya lösningar för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden.

Sedan år 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 25 procent. Målet är att utsläppen ska minska med 40 procent fram till år 2020. Minskningen har åstadkommits tack vare insatser inomflera områden såsom inköp av grön el, ökad användning av biodrivmedel och samlastning av alla typer av försändelser. Arbetet är utmanande och följer en plan som kräver insatser i form av både omställningar och investeringar.

PostNords åtaganden inom KNEG

Som medlemmar i KNEG vill PostNord utveckla hållbara transportlösningar tillsammans med andra aktörer och få uppslag till nya idéer för att utveckla transportsektorn.

PostNord ska öka andelen förnybara drivmedel
Förnybara drivmedel är ett viktigt bidrag för att vi ska nå vårt miljömål. År 2016 var den totala andelen förnybar diesel i Sverige drygt 25 procent och det största bidraget kom från inblandning av HVO som i vissa fall uppgår till över 40 procent. En mindre del utgörs av RME.

Utöver detta har 13 lätta skåpbilar och två tunga lastbilar som använder fordonsgas som drivmedelminskat koldioxidutsläppen. Elfordonsflottan har utökats med ytterligare 300 mindre elbilar med hög lastförmåga som gör att vi kan samdistribuera brev och paket i större utsträckning. Dessutom använder vi el märkt med Bra Miljöval.

PostNord ska minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och uppföljning av drivmedelsförbrukning och körsätt
Genom att öka fyllnadsgraden ökar transporteffektiviteten vilket gör att utsläppen per transporterat kolli minskar. Därför arbetar vi ständigt med att lasta så effektivt som möjligt samt att samordna och integrera olika transportupplägg.Logistik- och brevverksamheten integreras alltmer med effektivare transporter som följd och utvecklingen fortsätter framöver.

PostNord ska samarbeta i utvecklingsprojekt i syfte att stödja framtagning och introduktion av miljöanpassad transportteknik
För att samhället ska kunna bli fossiloberoende behövs insatser på alla fronter. Därför är vi med i utvecklingsprojekt och provar tidigt ny transportteknik. Dessa projekt genererar i sig små utsläppsbesparingar men målet är att vi ska bidra till att de blir storskaliga. Vi behöver nya tekniska lösningar och metoder som minskar bränsleförbrukningen, samtidigt som det behövs fler och mer förnybara drivmedel.