Om oss

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Med 12 aktiva och målmedvetna medlemmar arbetar vi med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.

Bakgrund

En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Godstransporter, som de bedrivs i dag, står för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

Samarbetsprojektet KNEG samlar några av Sveriges ledande fordonstillverkare, bränsle- och logistikföretag, samt Chalmers Tekniska Högskola och Trafikverket för att gemensamt visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder. Samarbetet initierades 2006 och är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare fordon och utökad användning av förnybara drivmedel.

Vision & mål

Visionen för samarbetet är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. I ett första steg är målet att halvera klimatpåverkan från en svensk godstransport till 2020, med 2005 som basår. KNEG satsar vidare mot 2030 med målet att minska klimatpåverkan med minst 70 procent jämfört med år 2010.

Åtaganden

Nätverket definieras av ett icke exklusivt samarbete där medlemmarna har dokumenterat en gemensam vision om klimatneutrala godstransporter samt beslutat att genomföra minst tre aktiva åtgärder för att själva minska klimatpåverkan från vägtransporter. Åtagandena ska vara konkreta och ge direkta resultat. Läs mer om medlemmarnas åtaganden under medlemsinfo

Åtgärderna eller åtagandena ska följas upp genom egenkontroll och redovisas publikt och vara tillgängliga för andra deltagare i nätverket. Avsikten är också att de egna åtagandena helst ska kompletteras med ”tvär-samhälleliga” samarbeten. Parterna ska vara öppna för deltagande i lämpliga projekt som syftar till att reducera koldioxid och klimatpåverkan från transporter. Läs mer under projekt

I maj 2018 kom KNEG:s medlemmar överens om följande tre gemensamma åtaganden för verksamheten:

Kommunicera vårt arbete för att inspirera andra
Vi åtar oss att på ett tydligt sätt kommunicera vårt arbete för minskade utsläpp från transporter för att inspirera andra till att också jobba mer för hållbara transporter.

Föra dialog med varuägare för att öka deras intresse för att köpa hållbara transporter
Varuägarnas krav på sina transporter styr hela transportkedjan. Vi åtar oss därför att föra dialog med varuägare för att inspirera dem att ta hänsyn till transporteffektivitet och förnybara bränslen.

Samverka med andra nätverk och grupperingar
Vi åtar oss att samverka med andra relevanta nätverk och grupperingar för att ytterligare öka momentum i vårt arbete.

Resultat

Den samlade effekten av nätverkets insatser mäts årligen och sammanställs i en Resultatrapport skriven av Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Läs mer om KNEG:s resultatrapport

Resultatet presenteras på en årlig konferens med fokus att visa på möjligheter och hinder för att minska godstransporternas klimatpåverkan. Konferensen har tidigare år arrangerats av KNEG och Trafikverket och för 2019 går även NTM – Network for Transport Measures in som medarrangör.

Läs mer om KNEG:s årliga konferens

Organisation

KNEG:s verksamhet leds av en styrelse bestående av en representant från varje medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är årsstämman.

Den dagliga verksamheten utgår ifrån ett kansli som är baserat på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.

Kontaktuppgifter till verksamhetsledare och styrelsens ordförande hittar du här.