OKQ8 Scandinavia

Vi vill med vårt deltagande i KNEG bidra med kunskap och driva på utvecklingen inom förnybara drivmedel.

Vi är ett drivmedelsbolag utan egen produktion vilket gör att vi enkelt kan vara med och undersöka potentialen i alla typer av drivmedel och att sätta dessa på marknaden. Vi ser KNEG som ett utmärkt initiativ och nätverk för utbyte av kunskap inom hållbar utveckling i transportsektorn. Vi kommer fortsätta att vara en aktiv medlem inom KNEG och vill också fortsätta att medverka till minskade koldioxidutsläpp från tunga transporter.

OKQ8 Scandinavias åtaganden inom KNEG

Utöver att vi stödjer KNEG:s gemensamma åtaganden har OKQ8 Scandinavia antagit följande egna åtaganden inom ramen för KNEG-samarbetet:

Öka andelen hållbara biodrivmedel
Vi ska fortsätta att driva utvecklingen mot fossilfria bränslen genom att öka andelen förnybart i vår bensin och diesel (låginblandning) och erbjuda höginblandade alternativ. OKQ8 Scandinavias diesel innehåller upp till 40 procent förnybart, varav 35 procent syntetisk diesel (HVO) och 5 procent RME, samt rengörande och skyddande tillsatser för motorn. Resultatet är sänkt CO2-utsläpp med upp till ca 35 procent jämfört med fossil diesel

Tillgängliggöra förnybara bränslen till tung trafik
Flytande biodrivmedel är nödvändiga för den gröna omställningen, liksom andra förnybara alternativ som biogas och el. Vi kommer fortsatt arbeta för att vår infrastruktur och vårt nätverk tillgängliggör förnybara bränslen för att den tunga trafiken att kunna tanka hållbara biodrivmedel. Här märks t.ex. vår station i Kalhäll utanför Stockholm som var först i sitt slag att erbjuda samtliga av våra förnybara bränslealternativ för tung trafik: Diesel Bio HVO, ED95 och biogas från E.ON.

Öka effektivitet i egen distribution
Vi har som övergripande mål i vårt hållbarhetsarbete att sänka våra egna CO2e-utsläpp med 20 procent till år 2030 per såld m3 produkt. En åtgärd för att nå detta mål är t.ex. att vi ställer krav på våra leverantörer av transporttjänster att optimera fordon och körsätt för att minska klimatpåverkan och öka effektiviteten i logistikarbetet.