FordonsGas Sverige AB

Vi måste agera nu för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Med gemensamma krafter kan komprimerad och flytande fordonsgas vara en av lösningarna för att nå en fossiloberoende fordonsflotta.

 – KNEG är ett viktigt nätverk för oss för vi tror på att samarbete mellan olika aktörer gör att vi tillsammans kan komma längre än vad vi gör som enskilda aktörer, säger Sofia Nordström, sales & marketing Manager HDV på FordonsGas.

I en utvecklingsfas så är frågorna nya för alla parter. Med ett nära samarbete kan man öka kunskapen om varandras respektive delar, samordna tidsplaner och minska risker men också snabbt sprida den kunskap som kommer fram och de idéer som testas. Den teknikutveckling som nu sker gör att vi ser att fordonsgasen kan ha en betydande roll i arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta för godstransporter.

FordonsGas åtaganden inom KNEG

FordonsGas mål är att i det gemensamma nätverket visa på hur fordonsgasen som drivmedel kan minska vår miljöpåverkan från godstransporter.

Utveckla infrastrukturen för fordonsgas genom att fortsätta bygga publika tankställen
FordonsGas kommer, efter hand som marknaden växer, att bygga ut infrastrukturen för publik tankning av komprimerad gas.

Utveckla och bygga tankstationer för flytande fordonsgas
Redan 2010 byggde FordonsGas den första tankstationen för flytande fordonsgas belägen i Göteborg och 2013 stod FordonsGas andra tankstation klar i Jönköping. Med den samlade kunskapen vi har från att äga och driva tankstationer tar vi nu nästa steg tillsammans med våra kunder och utökar infrastrukturenF

FordonsGas – utveckling
Det pågår också harmoniseringsarbetet inom EU för att få ett bra fungerande samarbete i Europa vilket är nödvändigt för att introducera flytande fordonsgas till tunga godstransporter.

Då FordonsGas tillhör den franska koncernen Air Liquide, som är en ledande aktör på luftgaser globalt, ger det oss möjligheter att expandera i Sverige, Norden och ut i Europa och bygga infrastruktur i takt med att fordon kommer ut på marknaden.

Fortsätta utbytet av tunga fordon till metandieselbilar
– Vi ser nu att det finns riktigt bra gaslastbilar att välja på, säger Sofia Nordström. Om detta ska fungera är en snabbt utbyggd infrastruktur ett måste och vi vill vara en stor del av den utbyggnaden. FordonsGas har idag en lastbil som kör på flytande fordonsgas för vår distribution av flytande biogas (LBG). Självklart arbetar vi med våra interna transporter, så att vi kör så energisnålt och klimatsmart som möjligt.