ENERGO- Energieffektivisering av godstransporter

Syftet med projektet var att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik. Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete studerade projektet hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade.

Projektet hade som mål att:

  • vidareutveckla och etablera kunskap kring efterfrågad arbetsmetodik för organisering, upphandling och uppföljning av mer hållbara och energieffektivare logistikkedjor/system inom svenskt näringsliv.
  • identifiera nya samarbetsformer mellan leverantörer och kunder som medger minskning av energianvändning och utsläpp av växthusgaser kopplat till godstransporter.
  • anpassnng av metodik för mätning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för åtgärder inom hållbara logisktikkejdjor med stöd av befintliga verktyg/NTMCalc.
  • sprida utvecklad arbetsmetodik till logiskter genom KNEG, NTM, Transportinköparpanelen och vid undervisning på Chalmers.
  • beräkna de studerade åtgärdernas totala potentiella bidrag till energieffektiviseringar och reduktion av klimatgaser från logistikkedjor.

Aktörer i projektet

IVL, Chalmers, NTM, Stora Enso, Scania, Ahlsells

Resultat

Studien pekar tydligt på att en ökad interaktion mellan aktörerna i ett transportupplägg kan bidra till utveckling av nya mer energieffektiva logistiklösningar. Med radikala förändringar kan det finnas betydliga potentialer till energieffektivisering inom distributionstrafiken, främst genom att skapa förutsättningar för högre viktsfyllnadgrad (ökat tidsfönster och mer fokus på att packa godset tätare) och reducera körda kilometer genom att tidsstyra den geografiska närvaron (t.ex. genom att begränsa antal dagar då leverans kan ske). Det bör dock påpekas att de delar av transportsystemet som växer mest är de som stöder nya leveranssystem, karakteriserade av många mindre, snabba och högfrekventa transporter som sällan är särskilt energieffektiva. En viktig bakomliggande orsak till att transporteffektiviserande åtgärder inte genomförs är att relativt låga transportkostnader inte driver aktörerna att minska lastbilstransporter med låg lastfyllnadsgrad.

Ladda ner slutrapport

Pågående projekt

 

Avslutade projekt