Diesel BioMax

I projektet Diesel BioMax testades en 100 procent syntetisk diesel som framställts av förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Målet var att ta fram ett bränsle med mycket goda egenskaper vad gäller koldioxidutsläpp och ändå medföra ett minimum av tekniska justeringar och anpassningar.

Potential

Genom HVO-komponenten i Diesel BioMax ges ett minskat utsläpp av växthusgaser med 89 procent jämfört med svensk referensdiesel.

Aktörer i projektet

OKQ8, Renova, Volvo Lastvagnar och DHL Freight via sina entreprenörer GBG International och GB Framåt.

Resultat

”Samarbetet och resultatet av projektet var över förväntan. Renova kunde bli fossilfria, Volvo har godkänt användningen av 100 procent HVO och OKQ8 har kunnat öppna publika stationer med 100 procent HVO till kunder som efterfrågar och kan köra på produkten” berättar Erik S. Moglia från OKQ8. Även Renova och Volvo delar denna positiva uppfattning om projektet.

I och med att Diesel BioMax numera är en kommersiell produkt och att Renova tillämpar det i hela sin fordonsflotta har det redan skalats upp både för deras och för OKQ8s del. Även för Volvo har utvecklingen gått framåt och det har lett till erbjudanden i och utanför Sverige. Eftersom resultatet ledde till just en kommersiell lösning har inte fler projekt utförts mellan projektmedlemmarna, men Volvo ser möjligheter med att resultat kan ligga till grund för ytterligare samarbeten inom KNEG. Detta genom att man kan använda sig av den metodik man hade i Diesel BioMax. Eftersom en bredd av aktörer ingick i projektet ökade chansen att skapa den acceptans som är så nödvändig när man ska introducera ny teknik på marknaden. Detta är något som man kan få användning för och ta med sig in i nya projekt.

Det har skett en snabb utveckling för Diesel BioMax och för HVO som bränsle i stort. De hinder som finns är tillgången på hållbara råvaror och att antalet leverantörer på marknaden samt volymtillgången är begränsad. Man ser även barriärer på grund av den osäkerhet det råder kring styrmedel (exempelvis beskattning) som skapar osäkerhet på marknaden.

OKQ8 ser därmed att KNEG kan arbeta med att driva på utvecklingen och försöka få fram mer tydlighet från regeringen/departementen kring framtida styrmedel för förnybara drivmedel. Detta kan KNEG göra genom att till exempel genomföra och delta i seminarier, debatter och debattartiklar.

Ladda ner projektbeskrivning

Pågående projekt

 

Avslutade projekt