DB Schenker

DB Schenker är Sveriges största transport- och logistikföretag. Därmed har vi en stor möjlighet att påverka transporters klimatpåverkan i Sverige.  DB Schenkers miljöstrategi innebär att företaget framförallt arbetar för att minimera klimatpåverkan från den egna verksamheten, men också genom att ställa höga krav på våra underleverantörer och genom att hjälpa våra kunder i deras logistikarbete.

För att bidra till en hållbar utveckling arbetar vi på DB Schenker med att förnya fordonsflottan, öka andelen biobränsle, sänka bränsleförbrukningen, ökad effektiviteten inom logistiknätet och genom att hitta nya innovativa sätt att leverera gods.

DB Schenkers åtaganden inom KNEG

Vi förnyar vår fordonspark
Historiskt sett har de tunga fordonen minskat sin bränsleförbrukning med ca en procent per år genom teknisk utveckling av fordonens motorer. Vi kontrollerar varje år våra samarbetsåkeriers fordonsparker och följer med spänning utvecklingen av nya tekniklösningar på motor- och bränslesidan. DB Schenkers åtagande i KNEG är att stimulera våra åkerier att driva en modern fordonspark med minimerad miljöbelastning.

Vi ökar andelen biobränsle
Det kommer dröja innan den starkt etablerade dieselmotorn ersätts av ny teknik. För att vi skall nå våra mål är det därför av avgörande betydelse att utnyttja potentialen av biobränsle. Vi ser ett ökat intresse från våra samarbetsåkerier att välja biobränsle och idag är det främst bränsletypen HVO som används. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja HVO-bränsle. Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet som finns tillgänglig.

Vi sänker vår bränsleförbrukning
Beteendet på våra vägar har stor påverkan på våra fordons bränsleförbrukning. Genom utbildning och träning i sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis).

Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät
Vårt stora, globala transportnät ger oss fina möjligheter att öka effektiviteten och på så sätt minska utsläppen. Under 2016 genomfördes en större strukturell omläggning av vårt transportnät vilket kommer att generera ökad effektivitet.

Vi utvecklar nya, innovativa transportlösningar
Vi på DB Schenker satsar på innovation. Vi är övertygade om att vi behöver vara kreativa för att hitta framtidens hållbara logistiklösningar och deltar i flera olika innovationsprojekt. Genom KNEG skapar vi en viktig plattform som främjar dialog emellan akademi, myndigheter och andra aktörer i näringslivet.