CO2 Challenge

CO2 Challenge var en gemensam satsning inom Volvokoncernen där Volvo Lastvagnar utmanade det egna (dåvarande) logistikbolaget Volvo Logistics att på kort tid uppnå en stor reduktion av koldioxidutsläpp. Målet var att till år 2010 minska utsläppen med 20 procent (med år 2006 som basår).

Potential

Med liknande förutsättningar som för detta projekt finns en potential om utsläppsminskningar av koldioxid på cirka 20 procent.

Aktörer i projektet

DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics och viktiga externa intressenter var Volvo Logistics transportleverantörer.

Resultat

Resultatet från projektet blev väldigt bra. Man genomförde flertalet olika åtgärder, bland annat användes lastutrymmena mer effektivt, längre fordon utnyttjades och man flyttade gods från vägtransporter till sjö- och tågtransporter i de fall där detta var möjligt. De olika åtgärder som man genomförde ledde till förbättringar som fortsättningsvis har gett fördelar i Volvos verksamhet. Projektet handlade även om hur man kvantifierar och minskar utsläppen samt kommunicerar kring detta arbete. Även på denna punkt upplevdes projektet som lyckat.

Man anser att detta projekt är duplicerbart och något som även andra aktörer kan göra. Den utveckling man kan redovisa, utöver de olika tekniska åtgärder som genomfördes, är att Volvo numera har ett stabilt arbete och ett fokus på hur man mäter och följer upp koldioxidutsläpp. Inom detta område ser man att det händer mycket och att det leder till positiv förändring. Detta eftersom en ökad mätning av utsläpp oftast leder till aktiviteter och utveckling av logistik och teknik för att uppnå faktiska utsläppsminskningar. Arbetet med mätning leder helt enkelt till att man börjar ställa krav på andra områden.

Projekten innehöll också aspekten att kunden ställer krav på leverantören (i detta fall Volvo Lastvagnar som kund och Volvo Logistics som leverantör). Att göra detta som kund tror man kan göra skillnad och skapa stora möjligheter att påverka utvecklingen. Det är något som man ser att KNEG skulle kunna ta med i sitt arbete, men att det är viktigt att fokus ligger på att utmana leverantörer. Att man ställer krav utan att styra och låter transportörerna komma på de bäst lämpade lösningarna eftersom det är de som är experterna.

Man efterfrågar även arbete från KNEGs sida inom området för mätning och menar på att KNEG skulle kunna göra en benchmarking av projekt och aktiviteter för att visa på olika sätt som man kan arbeta med uppföljning av utsläpp. e

Ladda ner pressmeddelande ifrån Volvo

Pågående projekt

 

Avslutade projekt