Clean truck

Clean Truck hade som syfte att främja marknadsintroduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik, med utgångspunkt i Stockholm Stad. Genom att stötta etablering av infrastruktur för drivmedel och transportörer i sina inköp av miljölastbilar testades totalt 50 stycken lastbilar som drevs på etanol ED95, metandiesel eller var elhybrider.

Målet var att år 2015 skulle minst 10 procent av nybilsförsäljningen av lastbilar i Stockholms Stad vara bilar drivna med förnybara drivmedel.

Potential

  • ED95-lastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 68 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
  • Elhybridlastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 15 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
  • Metandiesellastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 0 till 41 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.

Aktörer i projektet

OKQ8/IDS, Aga Gas, Stockholms Stads Miljöförvaltning. Viktiga externa intressenter; Scania, Volvo Lastvagnar, Mercedes, SEKAB.

Resultat

Samarbetet och resultatet från projektet uppfattades som bra och framgångsrikt. ”Det är precis sådana här möjligheter som behövs för att visa på möjligheter och resultat med nya tekniker” menade Urban Wästljung, Scania. Trots vissa utmaningar för de olika teknikerna inom projektet ansåg alla aktörer att möjligheter till uppskalning finns och för Stockholm Stad är lärdomen överlag från projektet att alla tre tekniker fungerar fint men att de per automatik inte fungerar bra i citytrafik.

Clean Truck har för alla aktörer lett till fortsatta projekt, och både Stockholms Stad och Volvo ser att utvecklingen på områdena går framåt. Scania ser dock att utvecklingen tyvärr bromsats in något på grund av skattepolitiken på drivmedelsområdet som skapat osäkerheter. Det som krävs för en fortsatt utveckling är därmed tydlighet och ett klargörande av skattepolitiken, menar Scania. Även Stockholms Stad tar upp problematiken med skattefrågan och Volvo delar åsikten om att stöttande spelregler behövs för att främja utvecklingen, men tar också upp fortsatta fälttest och kunskapsuppbyggnad som viktiga faktorer.

Stockholm Stad identifierar ytterligare en barriär på området och menar på att utvecklingen av HVO-bränslen blir ett hinder och stannar upp utvecklingen. Man ser inte detta som en långsiktig lösning och menar att utvecklingen av alternativa fordon och bränslen utkonkurreras. För att komma vidare stort sett tror man att det behövs ett ändrat fokus och istället för att utveckla dieselkopior krävs nytänkande gällande teknik och bränslen. Att detta fokus även lyfts in i KNEGs arbete anses som viktigt.

Alla aktörer ser att KNEG kan medverka till utvecklingen. Scania ser att fler möjligheter till projekt såsom Clean Truck hade varit bra, men tar upp vikten av att de projekt man utför leder till kommersiella lösningar för att uppnå en faktisk förändring.

Läs mer om projektet

Pågående projekt

 

Avslutade projekt