Chalmers tekniska högskola

För att möjliggöra hållbara transporter behövs teknik, kunskap och medvetenhet. Chalmers arbetar aktivt med att genom forskning förse samhället med ny kunskap, utbilda studenter i hållbarhetsfrågor och via seminarier och arrangemang sprida den kunskap som utvecklas inom högskolan. Detta skapar förutsättningar för att minska transporters klimatpåverkan.

Chalmers åtaganden i KNEG

Öka studenters medvetande kring hållbara transporter
Alla studenter på Chalmers ska kunna reflektera kring hållbar utveckling och transporternas betydelse i detta. Flera kurser har ett tydligt fokus på transport och miljö. Framtidens ingenjörer ges kunskaper för att bättre förstå transporters roll i hållbar utveckling och hur transporters klimatpåverkan kan minskas. Inom undervisningen har även i år det så kallade ”Challenge lab” på Chalmers haft projekt inom transportområdet. I kursen ”Formula student” designar, bygger, testar och tävlar studenter med en eldriven tävlingsbil.  

Initiera forskning inom hållbara transporter
Chalmers styrkeområde Transport har ambitionen att vara ett av de ledande universiteten inom forskning och utbildning för gröna, säkra och effektiva transportsystem. Dit når vi genom att skapa samarbete mellan flera transportrelaterade ämnesområden, stärka kopplingarna mellan forskning och utbildning samt öka samverkan med nyckelaktörer i industri och samhälle. Flera samarbeten mellan KNEG och

Chalmers forskningskompetens har identifierats. Utmaningen med att ställa om transportsektorn och att nå målet med en säker och fossilfri transportsektor kräver forskning och innovationer i hela systemet, från beteende och affärsmodeller till inkrementella tekniska lösningar och helt nya tekniska innovationer. Forskningen på Chalmers täcker större delen av detta område och genom styrkeområdena arbetar vi tvärs över institutionsgränser och forskningsdiscipliner. Exempel på detta är satsningar inom elektromobilitet, autonoma transporter och övergången till framtidens transportsystem. Dessutom fortsätter Transportinköpspanelen, i samarbete med IVL och Göteborgs universitet med att mäta hur transportinköpsarbetet förändras över tiden och bidra till ändrat beteende, effektivare inköpsarbete, bättre logistik och därmed minskad miljöpåverkan från transporter. SAFER har på uppdrag från Trafikverket studerat säkerhet med HCT-fordon. I uppdraget ingår studier av trafikflöde för HCT vs normallånga lastbilar och därigenom slutsatser om säkerhet, bränsleåtgång och utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Chalmers är även aktiva inom området hållbara långväga transporter med tunga fordon.

Sprida kunskap om hållbara transporter
Chalmers forskare är aktiva i att arrangera ett stort antal workshops och seminarier. Några exempel är TREFF (Transporteffektivitetsdagen) i samarbete med samarbetsplattformen CLOSER och Urban Freight Conference i samarbete med Volvo Research and Education Foundation. Chalmers Styrkeområde Transport anordnar även varje år ett initiativseminarium där aktuella forskningsfrågordiskuteras och Chalmers forskning presenteras. SAFER anordnar ett stort antal seminarier.