Biodriv

Syftet med projektet var att utreda teknikspår för ett framtida bioraffinaderi och att kunna bedöma olika teknikspår och resursbaser, med målet att starta ett raffinaderi till stor del försörjt av bioråvaror.

Detta projekt var i form av en studie, där IVL och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV fick i uppdrag att utreda förutsättningar, möjligheter, begränsningar och risker på kort och lång sikt för svensk produktion av biodrivmedel. Man undersökte olika teknikspår och deras resursbaser med syfte att leverera ett kunskapsunderlag till Preem att ta med sig i sin verksamhet.

Projektet berörde KNEGs fokusområde Förnybara bränslen.

Resultat

Samarbetet under studien upplevdes som bra, det ledde till ett intressant resultat och man anser att det var en bra aktivitet att göra inom KNEG. Utvecklingen på området går framåt och anses som viktig. Rent generellt finns det sannolikt ett behov av anläggningar på pilotskala för forskningsändamål för att fortsätta främja utvecklingen.

De barriärer man kan identifiera är av olika slag. Man ser att tekniken behöver förbättras, dagens förbränningsmotor behöver utvecklas och bli mer effektiv. Även konkurrensfrågor kommer in som en utmaning. Det finns en konkurrens om mark, den vi har ska räcka till mycket – mat, bostäder, infrastruktur, med mera. Det finns även väldigt många som efterfrågar bioråvara för att kunna ersätta fossil råvara och hittills ser man att det överlag varit svårt för biodrivmedel att hävda sig i konkurrensen om bioråvara. Det finns även barriärer i form av politiska faktorer. De legala och ekonomiska styrmedlen och diskussionen kring dessa ser annorlunda ut numera jämfört vid tiden för Biodriv, och IVL anser att förutsättningarna för biodrivmedel är ganska dåliga i dagsläget.

Det finns som nämnts ett fortsatt behov av arbetet på området, man anser att biodrivmedel har en roll att fylla i utvecklingen och att det är viktigt att hitta olika alternativ i energisystemet som kompletterar varandra. Att KNEG ska fortsätta arbetet med biodrivmedelsfrågan ses som naturligt men det är viktigt att samtidigt balansera detta med arbete för energieffektivitet och logistik.

KNEGs arbete överlag anses som viktigt genom det samarbete som görs mellan en stor variation av aktörer. Nätverk och plattformar såsom KNEG gör att man snabbt kan gå från strategi till faktiska tester.

Ladda ner slutrapport

Pågående projekt

 

Avslutade projekt