BioDME

Projektet innebar fälttest av DME, ett gasformigt bränsle producerat från bioråvaror, och omfattade hela teknikkedjan. Från produktion, distribution och tankning av drivmedel till DME-anpassade lastbilar. Inom ramen för projektet etablerades fyra tankställen, i Göteborg, Jönköping, Piteå och Stockholm.

Potential

DME producerat från råvaran svartlut ger ur ett livscykelperspektiv 96 procent lägre utsläpp än diesel.

Aktörer i projektet

Chemrec, Preem, Volvo Lastvagnar

Resultat

Båda parter upplevde ett bra samarbete under projektet, men resultatet har skilt sig åt. För Volvo var det över förväntan med tanke på hur teknikmognaden såg ut då, och detta spred sig över ett stort geografiskt område och väckte intresset för DME i bland annat USA. För Preems del var resultatet inte lika framgångsrikt, man har upplevt utmaningar med reparationer och trasig utrustning som man inte kunnat identifiera orsaken till och stationer har stängts ned på grund av för låga volymuttag.

Denna skillnad avspeglar sig även i de olika företagens utvecklingstankar kring tekniken. Preem har i dagsläget inga planer på vidareutveckling av DME utan fokus ligger istället på att utnyttja befintlig infrastruktur och fordonsflotta och arbeta med att göra flytande bränslen mer förnybara. Volvo ser att utvecklingen går framåt, de arbetar nu med nästa generations teknik på området som testas i USA. Dock ser båda parter bristande möjligheter i att skala upp tekniken eller utföra ytterligare fälttest i Sverige. Det finns för mycket osäkerhet gällande investeringar i produktionen av och kostnaden för DME. Det krävs även en bättre kombination av tillgång på fordon och efterfrågan av bränsle som man inte ser i dagsläget.

Det som Volvo ser skulle krävas för att driva utvecklingen framåt är att de finansiella osäkerheterna försvinner genom att det införs hårdare krav på bränslens klimatprestanda och att styrmedel (inklusive bränsleskatter) blir mer långsiktiga. Preem ser även ekonomiska incitament som viktiga, men också att infrastruktur och tillgång på fordon är viktiga faktorer. Dock ser inte Volvo att detta är ett aktuellt område för KNEG i dagsläget, och Preem har som nämnts ovan lagt fokus på andra typer av lösningar. f ffffffffffff

Pågående projekt

 

Avslutade projekt