BiMe Trucks

Projektet BiMe Trucks syftade till att samordna utveckling och marknadsintroduktion av tankstationer för flytande metangas och lastbilar drivna med metandiesel. Förhoppningen var att kunna erbjuda marknaden för långväga godstransporter ett alternativ till fossil diesel utan att kompromissa med ekonomi, miljö, prestanda och driftsäkerhet.

Målet med projektet var att till slutet av 2013 ha:

  • Byggt fyra tankställen för flytande metangas
  • Få ut 102 energieffektiva lastbilar med metandieselteknik och för flytande metangas på marknaden

Potential

Med flytande biometan som bränsle (75 procent biometan och 25 procent diesel) kan koldioxidutsläpp minska med 70 procent i jämförelse med traditionell dieselmotor.

Aktörer i projektet

FordonsGas, Volvo Lastvagnar, AGA, BRG Business Region Göteborg, Energigas Sverige och E.ON. Delfinansiärer var Västra Götalands Regionen och Energimyndigheten

Resultat

Projektet anses som lyckat från både Volvo Lastvagnars och FordonsGas sida, och man uppnådde målen både med att få ut fordon på marknaden och att utveckla infrastrukturen – det finns idag sex tankstationer och ca 70 bilar kom ut på vägarna.

Möjligheten att skala upp och duplicera projektet finns, och det har redan lett till ytterligare projekt både för Volvo och FordonsGas. En utmaning som Volvo identifierat är att det krävs unika partners för i princip varje ny marknad. Inom detta område ser man stora förändringar. Tekniken för fordonen är under utveckling och planeras att lanseras i stor skala, tankstationerna för flytande metangas har utvecklats och även regelverket har genomgått förändringar och en harmonisering i EU har skett.

De barriärer som finns för den fortsatta utvecklingen är av olika karaktär. FordonsGas ser ett behov av en större anpassning av fordonen för att attrahera den svenska marknaden och Volvo Lastvagnar identifierar infrastruktur, lönsamhet i hela kedjan och långsiktighet som de största utmaningarna. Båda parter är överens om är att regelverket behöver ytterligare utvecklas. Ett stöttande regelverk genom långsiktiga politiska beslut som ger marknaden stabilitet och gör att investeringarna kan sätta fart anses vara nödvändigt.

Att KNEG kan ha en roll i detta ses som självklart. Genom den samverkan och de fälttest som har genomförts ser man att KNEG har potential att påverka utvecklingen, och specifikt tas transportinköparna upp som viktiga aktörer. att invest

Ladda ner slutrapport

Pågående projekt

 

Avslutade projekt