Projekt

Klimatsmart Citydistribution

Tidsplan 2010-2013

SYFTE

Projektets syfte är smartare citydistribution med högre fyllnadsgrad i bilarna och begränsat antal fordonsrörelser in till centrum.

Projektet berör KNEGs fokusområde Effektivare transporter, Effektivare fordon och  Utökad användning av förnybara drivmedel.

MÅL

Det övergripande målet inom projektet är att reducera klimatpåverkan från distributionstrafik inom Göteborgs stads miljözon med 50% (gäller de medverkande transportföretagens fordon).

RESULTAT

De medverkande transportföretagen har uppnått minskningar av CO2-utsläppen på mellan 16-65% utslaget på samtliga 393 fordon som användes i Göteborgsområdet. Genomsnitt för samtliga företag är 30%.Detta uppnåddes genom att ersätta konventionella dieseldrivna fordon med  fordon som drivs av förnyelsebara bränslen samt  genom effektivisering av transporterna.

Av dessa 393 fordon utgjorde 48 av lätta gasdrivna fordon, 44 av tunga metandieselfordon och 4 av tunga hybridfordon.

www.klimatsmartcitydistribution.se

AKTÖRER I PROJEKTET

GMV (Chalmers/Göteborgs Universitet), FordonsGas, PostNord, Preem, Renova, DB Schenker, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, BRG, DHL, Fraktkedjan Väst och Göteborgs Lastbilscentral. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

KONTAKT

Monica Jadsén Holm, monica.holm@dbschenker.com, 031-703 84 35