Projekt

En trave till, ETT-projektet

Tidsplan 2007-2016

SYFTE

Syftet med projektet är att utveckla och testa fordonskombinationerna:
– Lastbil, dolly, link och semitrailer
– Kranbil, dolly och semitrailer
– Dragbil, link och semitrailer

Syftet med projektet är också:
– Kraftigt minskade CO2 utsläpp räknat per ton km
– Ökad förar-/fordonseffektivitet
– Minskad trängsel
– Bibehållen/ökad säkerhet och utan ökat vägslitage

Projektet berör KNEGs fokusområde Effektivare transporter och Effektivare fordon.

MÅL

Kraftigt minskade CO2 utsläpp räknat per ton km med 10-20 % beroende på fordonskombination samt att ha 25 fordon i drift vid 2016.

POTENTIAL

Fordon enligt ETT-utförandena visar på minskade koldioxidutsläpp på 10 till 25 procent per transporterat ton.

RESULTAT

”Inspirerande och nydanande!” är svaret från Lennart Cider, Volvo Lastvagnar, på frågan hur projektets samarbete och resultat hittills sett ut. Även Trafikverket och Stora Enso är positiva, och menar på att det är ett konkret projekt som lett till positiva resultat. För Trafikverkets del har detta arbete (tillsammans med projektet DUO2) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.

ETT har för vissa aktörer redan lett till fortsättningsprojekt och för andra förväntas det göra det eftersom det sker en ständig utveckling på området. Bland annat ser man möjligheter med att överföra denna utveckling till andra typer av transporter och ett stort internationellt intresse för detta. För de fordonskombinationer med 74 tons bruttovikt tror man från Stora Ensos håll på full implementering, medan kombinationerna med 90 tons bruttovikt behöver ytterligare testas – vilket man vill fortsätta med.

Utvecklingen på området har gällt trafiksäkerheten och många tekniska aspekter hos fordonen, exempelvis förbättrad bromsteknik och viktkontroll. De utmaningar som finns för fortsatt arbete är dels av praktisk och dels byråkratisk karaktär. Det behövs en förstärkning och utveckling av vägnätet för att uppnå de bärighetsnivåer som krävs och det behövs politiska beslut som tillåter fordonskombinationerna på 74 ton att trafikera dessa vägar. För att utvecklingen med de ännu tyngre fordonen (90 ton) ska kunna fortsätta vill man gärna se en utveckling mot minskad byråkrati hos myndigheter för att underlätta de praktiska försöken som behövs.

http://www.skogforsk.se/sv/forskning/Logistik/ETT-Modulsystem-for-Skogstransporter/

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, Stora Enso, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Parator, SCA, Skogforsk, SSAB, VBG och WABCO. Viktiga externa intressenter; Transportstyrelsen, VTI

Styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten sker 4 ggr/år. Utöver detta sker ett stort antal möten i forskningsgrupp, kommunikationsgrupp, delprojekt mm.

KONTAKT

Anders Berndtsson, anders.berndtsson@trafikverket.se, 070-374 49 60
Thomas Asp, thomas.asp@trafikverket.se, 070-563 50 85