Projekt

Diesel BioMax

Tidsplan: Januari 2013 – december 2014

SYFTE

OKQ8, tillsammans med DHL Freight, Renova och Volvo Lastvagnar testar nu hundra procent syntetisk diesel. Testets resultat kommer lägga grunden till beslutet om Diesel BioMax blir en standardprodukt bland OKQ8:s förnybara bränslen.

MÅL

Ambitionen är ett minimum av justeringar och anpassningar till ett bränsle med mycket goda egenskaper vad gäller CO2-utsläpp

POTENTIAL

Genom HVO-komponenten i Diesel BioMax ges ett minskat utsläpp av växthusgaser med 89 procent jämfört med svensk referensdiesel.

RESULTAT

”Samarbetet och resultatet av projektet var över förväntan. Renova kunde bli fossilfria, Volvo har godkänt användningen av 100 procent HVO och OKQ8 har kunna öppna publika stationer med 100 procent HVO till kunder som efterfrågar och kan köra på produkten.” berättar Erik S. Moglia från OKQ8. Även Renova och Volvo Lastvagnar delar denna positiva uppfattning om projektet.

I och med att Diesel BioMax numera är en kommersiell produkt och att Renova tillämpar det i hela sin fordonsflotta har det redan skalats upp både för deras och för OKQ8s del. Även för Volvo Lastvagnar har utvecklingen gått framåt och det har lett till erbjudande i och utanför Sverige. Eftersom resultatet ledde till just en kommersiell lösning har inte fler projekt utförts mellan projektmedlemmarna, men Volvo Lastvagnar ser möjligheter med att resultat kan ligga till grund för ytterligare samarbeten inom KNEG. Detta genom att man kan använda sig av den metodik man hade i Diesel BioMax. Eftersom det var en bredd av olika aktörer i projektet ger det större chans att man skapar den acceptans som är så nödvändig när man ska introducera ny teknik på marknaden. Detta är något som man kan få användning för och ta med sig in i nya projekt.

Det har skett en snabb utveckling för Diesel BioMax och för HVO som bränsle i stort. De hinder som finns är tillgången på hållbara råvaror och att antalet leverantörer på marknaden samt volymtillgången är begränsad. Man ser även barriärer på grund av den osäkerhet det råder kring styrmedel (exempelvis beskattning) som skapar osäkerhet på marknaden.

OKQ8 ser därmed att KNEG kan arbeta med att driva på utvecklingen och försöka få fram mer tydlighet från regeringen/departementen kring framtida styrmedel för förnybara drivmedel. Detta kan KNEG göra genom att till exempel genomföra och delta i seminarier, debatter och debattartiklar.

 

AKTÖRER I PROJEKTET

OKQ8, Renova, Volvo Lastvagnar och DHL Freight via sina entreprenörer GBG International och GB Framåt.

KONTAKT

Malin.Eklund@okq8.se

» Projektbeskrivning
» Produktblad
» Pressmeddelande 130523