Resultatrapport 2018- med sikte på 2030-målet

Postad: 2018-09-28

Sammanfattning av årets rapport

I en värld som blir allt varmare blir behoven allt större av goda exempel som kan bryta den stadiga ökningen av växthusgasutsläpp. Den svenska godstransportsektorn har under de senaste åren visat på en rad möjligheter för hur trafikens utsläpp kan minska genom biodiesel, effektivare fordon, sparsam körning och smart logistik. Sverige har ypperliga förutsättningar för att minska de egna utsläppen och vara en föregångare för andra.

Under 2016 stod inrikes transporter för 31 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, en andel som varit relativt stabil sedan 2007. Av dessa står vägtrafiken för 95 procent av utsläppen. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst 2005-2007 då de var 10 till 12 procent större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat så att de 2017 preliminärt var 12 procent lägre än 1990. Detta har gällt även för KNEG-samarbetet, där den sammantagna utsläppsbesparingen från alla medlemmar har med få undantag ökat för varje nytt år. Resultatet blev dock ungefär detsamma för 2016 och 2017, framför allt beroende av att mängden biodiesel inte ökat lika mycket som tidigare år.

Genom fortsatta förbättringar och en bred palett av insatser inom logistik, energieffektiviseringar samt biodrivmedel är det möjligt att åstadkomma en minskning med 70-procent av koldioxidutsläppen till 2030 i jämförelse med 2010.

KNEG Resultatrapport 2018