Om KNEG

Vad innebär medlemskap?

VISIONEN

Visionen för samarbetet är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. I ett första steg är målet att halvera klimatpåverkan från en svensk godstransport till 2020, med 2005 som basår.

Vad innebär medlemskap?

SAMARBETET

Nätverket definieras av ett icke exklusivt samarbete där medlemmarna har dokumenterat en gemensam vision om klimatneutrala godstransporter samt beslutat att genomföra minst tre aktiva åtgärder för att själva minska klimatpåverkan från vägtransporter. Åtagandena ska vara konkreta och ge direkta resultat. Inriktningen ska vara långsiktigt hållbar och ett steg mot att uppnå den gemensamma visionen.

» Att arbeta med åtaganden (PDF-fil, 1,75 MB)

Åtgärderna eller åtagandena ska följas upp genom egenkontroll och redovisas publikt och vara tillgängliga för andra deltagare i nätverket. Avsikten är också att de egna åtagandena helst ska kompletteras med ”tvär-samhälleliga” samarbeten. Parterna ska vara öppna för deltagande i lämpliga projekt som syftar till att reducera koldioxid och klimatpåverkan från transporter.

Medlemskapet i nätverket ska vara direkt och aktivt.

Nätverket riktar sig främst till större företag och organisationer med intresse för miljöförbättrande åtgärder och ett inflytande på de svenska vägtransporterna.

Den samlade effekten av nätverkets insatser mäts årligen genom ett urval av gemensamt fastställda indikatorer.