Om KNEG

Vad innebär medlemskap?

VISIONEN

Visionen för samarbetet är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. I ett första steg är målet att halvera klimatpåverkan från en svensk godstransport till 2020, med 2005 som basår.

Vad innebär medlemskap?

SAMARBETET

Nätverket definieras av ett icke exklusivt samarbete där medlemmarna har dokumenterat en gemensam vision om klimatneutrala godstransporter samt beslutat att genomföra minst tre aktiva åtgärder för att själva minska klimatpåverkan från vägtransporter. Åtagandena ska vara konkreta och ge direkta resultat. Inriktningen ska vara långsiktigt hållbar och ett steg mot att uppnå den gemensamma visionen.

» Att arbeta med åtaganden (PDF-fil, 1,75 MB)

Åtgärderna eller åtagandena ska följas upp genom egenkontroll och redovisas publikt och vara tillgängliga för andra deltagare i nätverket. Avsikten är också att de egna åtagandena helst ska kompletteras med ”tvär-samhälleliga” samarbeten. Parterna ska vara öppna för deltagande i lämpliga projekt som syftar till att reducera koldioxid och klimatpåverkan från transporter.

Medlemskapet i nätverket ska vara direkt och aktivt.

Nätverket riktar sig främst till större företag och organisationer med intresse för miljöförbättrande åtgärder och ett inflytande på de svenska vägtransporterna.

Den samlade effekten av nätverkets insatser mäts årligen genom ett urval av gemensamt fastställda indikatorer.

GEMENSAMMA ÅTAGANDEN

I maj 2018 kom KNEG:s medlemmar överens om tre gemensamma åtaganden för vår verksamhet:

Kommunicera vårt arbete för att inspirera andra
Vi åtar oss att på ett tydligt sätt kommunicera vårt arbete för minskade utsläpp från transporter för att inspirera andra till att också jobba mer för hållbara transporter.

Föra dialog med varuägare för att öka deras intresse för att köpa hållbara transporter
Varuägarnas krav på sina transporter styr hela transportkedjan. Vi åtar oss därför att föra dialog med varuägare för att inspirera dem att ta hänsyn till transporteffektivitet och förnybara bränslen.

Samverka med andra nätverk och grupperingar
Vi åtar oss att samverka med andra relevanta nätverk och grupperingar för att ytterligare öka momentum i vårt arbete.