Om KNEG

Vad är KNEG?

Transportsektorn står inför ett stort miljöproblem. Vi måste vända trenden. Nu tar vi oss an den största utmaningen hittills – koldioxidutsläppen.

UTMANINGEN

Kunskapen om hur människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och vilka effekter det kan få har under senare år fått ett brett genomslag. Det står nu klart för alla – allmänhet, politiker, företag, myndigheter – att den framtida samhällsutvecklingen i långt högre grad måste bygga på hållbara principer.

Att minska transporternas klimatpåverkan är en stor utmaning, inte minst på grund av sektorns stora beroende av fossila bränslen. Sedan början av 1990-talet har en rad åtgärder genomförts: fordon och motorer har blivit betydligt bränsleeffektivare, transporterna har effektiviserats och förnybara bränslen har introducerats på marknaden. Men för att en omställning till koldioxidneutrala transporter verkligen ska bli möjlig, krävs fler kraftfulla insatser. Ett utvidgat samarbete mellan transportsektorns olika aktörer, näringslivet i övrigt, samhälle och forskning är nödvändigt för att skynda på utvecklingen.

OM KLIMATNEUTRALA GODSTRANSPORTER

Vad är KNEG?Det är en stor utmaning, men någonstans måste vi starta. En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt står godstransporterna, som de bedrivs i dag, för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG, är ett exempel på ett framgångsrikt samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Samarbetet startade i slutet av 2006 och har nu 12 medlemmar.

Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minskas genom olika åtgärder och vad de medverkande aktörerna kan bidra med. Arbetet är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare bränsleproduktion, effektivare fordon och utökad användning av förnybara bränslen.

För att få en vetenskaplig grund för samarbetet har denna förstudie genomförts. Rapportens författare är Fredrik Hedenus vid Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola.

MÖJLIGHETER OCH MÅL

En halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport är möjlig mellan 2005 och 2025. De totala utsläppen av växthusgaser från den vägburna godstrafiken kan minskas med upp till 15 procent under samma period, trots den förväntade trafikökningen. Den historiska trenden att mer trafik per automatik leder till större utsläpp kan alltså brytas. Grunden för koldioxidneutrala godstransporter är lagd. Vårt gemensamma, högt satta, mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport redan till 2020, med 2005 som basår.