Om KNEG

Pressinfo

KORT OM KNEG

Kunskapen om hur människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och vilka effekter det kan få har under senare år fått ett brett genomslag. Det står nu klart för alla – allmänhet, politiker, företag, myndigheter – att den framtida samhällsutvecklingen i långt högre grad måste bygga på hållbara principer.

Det är en stor utmaning, men någonstans måste vi starta. En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt står godstransporterna, som de bedrivs i dag, för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar. Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG, är ett exempel på ett framgångsrikt samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Samarbetet startade i slutet av 2006 och har nu 12 medlemmar.

Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minskas genom olika åtgärder och vad de medverkande aktörerna kan bidra med. Arbetet är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare bränsleproduktion, effektivare fordon och utökad användning av förnybara bränslen.

MER OM KNEG

» On the Road to Climate Neutral Freight Transportation – Cooperation for a better climate, 2009 (PDF-fil, 1 MB)
» A look at climate neutral freight transportation, 2009 (PDF-fil, 46 kB)
» Vägen mot en koldioxidneutral godstransportnäring, 2009 (PDF-fil, 6 MB)