Medlemmar

Trafikverket

En av de stora utmaningarna som vägtransportsystemet står inför är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

– Det finns ett behov av att utveckla ett systematiskt arbetssätt med att minska koldioxidutsläppen, säger Åsa Wagenius vid Trafikverket. Projektet Klimatneutrala godstransporter på väg har utmärkta förutsättningar för att bidra till detta. Vi har också goda erfarenheter av att använda OLA-metodiken (Objektiva fakta, lösningar, avsikter) i trafiksäkerhetsarbetet. Dessa erfarenheter ska vi förmedla till projektet.

TRAFIKVERKETS ÅTAGANDEN

• Stimulera till sparsamt körsätt genom relevanta krav och andra åtgärder.
• Stimulera till ökad hastighetsefterlevnad.
• Stimulera effektiv logistik  genom fordons- och infrastrukturåtgärder.
• Stimulera klimateffektiv vägutformning/ infrastruktur och trafikledning, särskilt i storstad.
• Stimulera till samordning av transporter och intermodalitet genom infrastruktur-, underhålls- och steg I & II-åtgärder (tänk om & optimera).

– Vi ska införa krav på sparsamt körsätt i alla körkortsbehörigheter, säger Åsa. Dessutom ska vi stödja åkeriföretagens arbete med bättre hastighetsanpassning inom tre områden. Det handlar om att införa ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet), att mäta de faktiska hastigheterna och att utveckla ATK (automatisk trafikkontroll).

Trafikverket ska också stödja utveckling av nya transportlösningar som gör det möjligt att utnyttja vägnätet för fordon med högre vikt och ökad längd. Ytterligare ett område att jobba med är att stödja utvecklingen att hitta innovativa lösningar på varudistribution i staden.

FAKTA OM TRAFIKVERKET

Den 1 april 2010 startade Trafikverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Generaldirektör är Gunnar Malm. Antalet anställda är ca 6 500.

KONTAKTUPPGIFTER

Kjell Avergren
Transportpolitik och omvärldsanalys
E-post: kjell.avergren@trafikverket.se
Tfn: 010-123 58 62, direkt
Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

» Trafikverkets hemsida