Medlemmar

Trafikverket

Vägtransportsystemet står inför en stor utmaning att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Enligt klimatlagen ska Sverige minska koldioxidutsläppen i transportsektorn med 70 procent senast 2030 och vara nere på noll runt 2045 – 2050.

Exempel på vad Trafikverket gör för att bidra till ett fossilfritt transportsystem:

  • Vid byggande, underhåll av drift av infrastrukturen finns en stor potential att minska utsläppen av växthusgaser. Trafikverket ställer därför klimatkrav i upphandlingar
  • Satsningar på forskning och innovation för lösningar som bidrar till omställning till ett fossilfritt transportsystem som exempelvis minskat beroende av fossila drivmedel inom vägtrafik och sjöfart.
  • Stimulera effektiv logistik genom fordons- och infrastrukturåtgärder.
  • Trafikverket demonstrerar klimatvänliga lösningar som exempelvis elvägar.
  • Trafikverket har, tillsammans med sex andra myndigheter haft i uppdrag att ta fram en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor (SOFT). Planen presenteras våren 2017.
  • Trafikverket stödjer utveckling av nya transportlösningar som gör det möjligt att utnyttja vägnätet för fordon med högre vikt och ökad längd.

 

FAKTA OM TRAFIKVERKET

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är ett tillgängligt och hållbart Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 6800 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

KONTAKTUPPGIFTER

Sven Hunhammar
Måldirektör
E-post: sven.hunhammar@trafikverket.se
Tfn: 010-123 16 39, direkt
Trafikverket
171 54 Solna
Besöksadress: Solna strandväg 98

» Trafikverkets hemsida