Medlemmar

Sveriges Åkeriföretag

Vår vision är ”Stolta och Lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad”

Som branschorganisation vill Sveriges Åkeriföretag bidra till att minska klimatpåverkan. Kunskapsspridning, dialog med transportnäringen, sparsam körning, alternativa drivmedel och nya transport- och logistikupplägg är några av verktygen. Sveriges Åkeriföretag arbetar ständigt med att förbättra miljökompetensen hos medlemmarna. Målet är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ÅTAGANDEN

Effektiva transporter

Sveriges Åkeriföretag fokuserar på effektiva transporter och medverkar med faktakunskap och omvärldsbevakning samt råd i sakfrågor. Sveriges Åkeriföretag verkar för att medlemmarna ska bli grönare, effektivare och samtidigt vara lönsamma. Dessa tre strategier är fullt möjliga att kombinera och är en nödvändig framtidsstrategi.

Fair Transport

Bra val ska löna sig, både för dem som köper och säljer transporter. Det är idén bakom Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och vilket bränsle som används och typ av fordon.

 HCT (High Capacity Transport)

Försök med HCT fordon i Sverige har varit framgångsrika.  Längre och tyngre fordon höjer transportkapaciteten på ett klimatsmart sätt. Behovet att förflytta gods och människor ökar hela tiden. Detta innebär mer transporter, samtidigt som man vill minska miljöpåverkan, minska kostnader och få ner koldioxidutsläppen. HCT är ett sätt att effektivisera transporterna och får ner utsläppen per ton transporterat gods. HCT minskar miljöpåverkan, minskar kostnaderna för att transportera gods, ökar trafiksäkerheten och ökar konkurrenskraften i Sverige gentemot andra länder.

 Internationellt samarbete

Sveriges Åkeriföretag arbetar, genom NLA (Nordic Logistics Association), tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Norge. Den gemensamma organisationen är skapad för att ta tillvara nordiska intressen på EU-nivå. Genom NLA stärks arbetet kring miljö-, klimat- och logistikfrågor.

Internationellt samverkar Sveriges Åkeriföretag med IRU för att medverka till effektiva säkra transporter med låg miljöpåverkan.

FAKTA OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Sveriges Åkeriföretag är svenska åkerinäringens branschorganisation. Hela 8 000 medlemsföretag med cirka 35 000 lastbilar är representerade i organisationen.

KONTAKTUPPGIFTER

Birgitta Härle
Besöksadress: Kungsgatan 24, Stockholm
Postadress: Box 7248, 103 89 Stockholm
E-post: birgitta.harle@akeri.se 
 
» Sveriges Åkeriföretags hemsida