Medlemmar

Stora Enso

GLOBALT ANSVAR

För Stora Enso betyder globalt ansvar att förverkliga konkreta åtgärder som hjälper oss att uppnå vårt syfte, att Skapa värde för människorna och vår planet, och att skapa delat värde. Det betyder också att öppna våra ögon och öron mot världen, genom att upprätthålla dialoger med våra intressenter, dela kunskap med dem och förstå vad de förväntar sig av oss. Det innefattar att sätta upp prioriteringar och mål och att införa verktyg för att mäta och förstå vår hållbarhetsprestanda längs hela värdekedjan.

Våra värderingar Ta ledningen och Gör det rätta visar vägen i vår agenda för globalt ansvar. Våra värderingar handlar om att ställa upp höga etiska normer inom allt arbete vi utför. Som ett globalt företag agerar vi hela tiden i enlighet med våra värderingar, riktlinjer och regler, oavsett var vi är verksamma. Vi följer nationella lagar och bestämmelser och ställer vid behov ännu högre krav på oss själva. Vi förväntar oss också att våra affärspartners och leverantörer ska följa Stora Ensos riktlinjer och regler för globalt ansvar och affärsetik.

Miljö och effektivitet

Vi använder vårt kunnande inom förnybara och återvinningsbara material för att skapa produkter och lösningar som gynnar en hållbar livsstil. Vi vill kunna garantera att våra resurseffektiva verksamheter och produkter har överlägsen miljöprestanda genom hela sin livscykel. Vår ultimata ”Nollvision” är en industri utan avfall att deponera, inga skadliga utsläpp i luften och inget utsläpp av avfallsvatten. Vi inser att detta ideal inte kan uppnås inom den närmaste framtiden, men vår vision hjälper oss att ta rätt steg framåt genom kontinuerliga förbättringar. Vi tror att flera avgörande lösningar för att begränsa klimatförändringar och andra miljömässiga utmaningar kommer att baseras på användning av förnybara råmaterial, renare och mer energieffektiva produktionsprocesser och hållbart skogsbruk.

 

STORA ENSO LOGISTICS ÅTAGANDE

För vårt inköp av transporter betyder det:

• Vi ställer strikta hållbarhetskrav på våra leverantörer av transporttjänster

• Vi följer upp efterlevnaden hos våra leverantörer genom  kontroller och auditeringar

• Vi utbildar våra transportinköpare att hantera hållbarhetsfrågor i hela transportkedjan

• Tillsammans med övrig skogsindustri i Sverige skall vi minska CO2 från transporterna av gods och råvaror med 20% till 2020.

• Vi fokuserar utveckling och upphandling av transportlösningar på
– Effektiv kombination av transportslag
– Införande av tillgänglig miljöteknik

• Vi driver miljö och säkerhetsfrågor genom att ta med det vår upphandling
– Upphandling av vägtransporter enligt QIII (www.q3.se)
– Upphandling av sjötransporter enligt Clean Shipping Criteria (www.cleanshippingproject.se)

 

FAKTA OM STORA ENSO LOGISTICS

Stora Enso Logistics är den koncerngemensamma funktionen för design, inköp och administration av logistiktjänster för Stora Enso koncernens färdigvaror. Vi är c:a 135 medarbetare med kontor i Sverige, Finland, Estland, Tyskland och Belgien.

KONTAKTUPPGIFTER

Linus Fredriksson
Logistikchef
Besöksadress: Lilla Bommen 1, Göteborg
Postadress: Box 2556, 403 17  Göteborg
E-post: linus.fredriksson@storaenso.com 
Telefon: +46 (0)761 18 89 87  
 
» Stora Ensos hemsida