Medlemmar

DB Schenker

DB Schenker är Sveriges största transport- och logistikföretag. Därmed har DB Schenker en stor möjlighet att förändra transporters klimatpåverkan – både genom samarbete med leverantörer av fordon och smarta logistiklösningar så väl som att upplysa transportköpare om transporters klimatpåverkan och erbjuda klimateffektiva alternativ. Inom KNEG arbetar DB Schenker med åtaganden om att förnya lastbilsflottan, öka användningen av förnybara bränslen samt utbilda chaufförer i sparsam körning.

SPARSAM KÖRNING – ALLA FÖRARE SKA HA EN AKTUELL OCH DOKUMENTERAD UTBILDNING

Föraren har en direkt påverkan på fordonets bränsleförbrukning, vilket i sin tur kopplar till utsläpp av koldioxid. En utbildning och träning i sparsam körning ger föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen. Därför ska samtliga förare, såväl egenanställda som anställda hos våra anlitade åkerier, ha en aktuell och dokumenterad utbildning i sparsam körning. Koncernkrav säger att minst 20 procent av förarna ska tränas årligen. Vid utgången av år 2013 var 72 procent av våra förarare utbildade i sparsam körning. Sparsam körning ingår också i den s.k. YKB-bildningen. Vårt åtagande inom KNEG är att se till och följa upp att samtliga förare i vår inrikestrafik har en aktuell utbildning i sparsam körning.

EN MODERNARE FORDONSPARK

Historiskt sett har de tunga fordonen i genomsnitt minskat sin bränsleförbrukning med 1 procent per år. Denna trend fortsätter och DB Schenker har som mål att fasa ut alla äldre fordon. I slutet av 2013 var 50 procent av fordonen Euro 5 eller bättre. Vi ser också nya spännande tekniklösningar på motor- och bränslesidan. Vi stimulerar våra åkerier att välja ny teknik för ökad energieffektivitet och minskat beroende av fossila bränslen. I vår flotta har vi nu ett antal DME-fordon och flera gasfordon.

TANKA DEN MEST KLIMATVÄNLIGA TILLGÄNGLIGA DIESELN – ETT KLIMATVÄNLIGARE FORDONSBRÄNSLE

Dieselmotorn och fossil diesel kommer att vara det dominerande bränslet i många år framöver. Genom att öka låginblandningen av förnyelsebar del i diesel går det att minska utsläppen av koldioxid. Exempelvis finns det nu möjlighet att välja s.k. HVO-diesel som till del är förnybar och dessutom räknas som andra generationens biobränsle  då delar av råvaran kommer från en restprodukt från skogen. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja detta bränsle. En koldioxideffektiv, men kortsiktigare lösning bedömer vi ren RME (FAME) vara. Biogas för lokaltransporter och flytande biogas för fjärrtransport kan också bli ett intressant alternativ. Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja den mest klimatvänliga dieseln som finns tillgänglig och på sikt använda så mycket biogas som är praktiskt möjligt. Under 2013 kommer mer än 17 procent av det flytande bränslet från förnybara källor och mängden tankad gas har fördubblats jämfört med 2011.

EFFEKTIVARE CITYDISTRIBUTION

DB Schenker tog under 2009 initiativ till KNEGprojektet Klimatsmart Citydistribution. Inom projektet har nya drivmedel, fordonstekniker och logistiklösningar testats och demonstrerats för minskad klimatpåverkan från distributionsfordon. En modell för hur klimatpåverkan från godstransporter kan minska i städer  har skapats. Flera andra KNEG-medlemmar ingick i projektet. DB Schenkers Göteborgsdistrikt drev också det egna projektet ”Hela Lasten – Halva Utsläppen”som sedan starten 2008 har till år 2012 minskat koldioxidutsläppet med 50 procent per sändning.

KONTAKTUPPGIFTER

Inger Uhrdin
E-post: inger.uhrdin@dbschenker.com
Tfn: 031-703 80 00, växel
Schenker AB
Marketing/Environment
412 97 Göteborg

» DB Schenkers hemsida