Medlemmar

Preem

Preem strävar efter att miminera utsläppen av koldioxid i hela kedjan, från produktion till användning.

– Som drivmedelsföretag har vi ett dubbelt ansvar, säger Helene Samuelsson. Samhället behöver våra produkter och samtidigt måste vi se till att de tillverkas och används på ett så energi- och miljöeffektivt sätt som möjligt.

För att minska energiförbrukning och klimatpåverkan arbetar Preem bland annat med bättre utnyttjande av överskottsvärme, ökad användning av naturgas, vindkraft och lagring av koldioxid.

PREEMS ÅTAGANDEN

• verka för att drivmedlen tillverkas och används på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt, oavsett om de är av fossilt eller icke fossilt ursprung.
• energi- och bränsleeffektivisera i alla led.
• nyttja förnybar energi, till exempel vindkraft i produktionen.
• utveckla metoder för koldioxidåterföring i produktionsledet.
• bättre utnyttja överskottsvärme från raffinaderierna.
• fortsätta utveckla energibesparande produkter och tjänster.

– Vi ska ställa om Preems raffinaderisystem från renodlat oljeraffinaderi mot bioraffinaderi och vi ska öka låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel från 5 till 10 procent, berättar Helene Samuelsson. Vidare ska vi verka för att drivmedlen tillverkas och används på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt.

Andra insatser är att energi- och bränsleeffektivisera i alla led, nyttja förnybar energi som exempelvis vindkraft i produktionen och utveckla metoder för kodioxidåterföring i produktionsledet. Preem ska också bättre utnyttja överskottsvärme från raffinaderierna och fortsätta att utveckla energibesparande produkter och tjänster.

KONTAKTUPPGIFTER

Helene Samuelsson
Chef Kommunikation
E-post: helene.samuelsson@preem.se
Tfn: 010-450 12 22, direkt

» Preems hemsida