Medlemmar

PostNord

Man måste samarbeta om man ska nå väsentliga förändringar i klimatfrågan. Det är svårt att klara det som ensam aktör.

– PostNords ambitioner i arbetet med klimatproblematiken och godstransporter är att få ner klimatpåverkan med olika insatser, säger Henrik Boding, miljöspecialist med fokus på transporter. Vi försöker att prova nya drivmedel, nya fordon och tågtransporter.

Som medlemmar i samarbetsprojektet hoppas PostNord att få utveckla bra lösningar tillsammans med andra aktörer och få uppslag på nya idéer och framkomliga vägar.

– Den största potentialen för att minska CO2-utsläppen ligger i förbättrad infrastruktur för järnväg, tror Henrik Boding. Bättre trafikflöde i storstäder kan också få stor effekt liksom ny fordonsteknik och nya drivmedel.

PostNords ÅTAGANDEN

• PostNord  ska öka andelen förnybara drivmedel.
• PostNord ska minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och uppföljning av drivmedelsförbrukning och körsätt.
• PostNord  ska samarbeta i utvecklingsprojekt i syfte att stödja framtagning och introduktion av miljöanpassad transportteknik.

FAKTA OM PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

KONTAKTUPPGIFTER

Henrik Boding
E-post: henrik.boding@postnord.com
Tfn:010-436 58 36, direkt
PostNord Sverige
Hållbarhet
105 00 Stockholm

» PostNord hemsida