Medlemmar

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia stödjer FN:s globala hållbara utvecklingsmål samt de svenska klimatpolitiska målsättningarna om att minska klimatpåverkan från transportsektorn med 70 procent till 2030 och att Sverige ska vara ett fossilfritt välfärdssamhälle till 2045. En utgångspunkt för att nå dessa mål är att alla tillgängliga förnybara bränslen behövs, inklusive elektrifiering. Det kräver ett samspel mellan politiken, fordonsbranschen och drivmedelsbranschen där energieffektivisering, ökad produktion av hållbara biodrivmedel och långsiktiga teknikneutrala spelregler utgör grundstenar. Vi anser att flytande drivmedel behövs i den gröna omställningen. Fördelen med flytande traditionella och förnybara drivmedel är att de sänker klimatutsläppen direkt i befintlig fordonspark och kan användas i befintlig infrastruktur.

Utöver att vi stödjer KNEG:s gemensamma åtaganden har OKQ8 Scandinavia antagit följande egna åtaganden inom ramen för KNEG-samarbetet:

OKQ8 SCANDINAVIAS ÅTAGANDEN

Öka andelen hållbara biodrivmedel
Vi ska fortsätta att driva utvecklingen mot fossilfria bränslen genom att öka andelen förnybart i vår bensin och diesel (låginblandning) och erbjuda höginblandade alternativ. OKQ8 Scandinavias diesel innehåller upp till 40 procent förnybart, varav 35 procent syntetisk diesel (HVO) och 5 procent RME, samt rengörande och skyddande tillsatser för motorn. Resultatet är sänkt CO2-utsläpp med upp till ca 35 procent jämfört med fossil diesel

Tillgängliggöra förnybara bränslen till tung trafik
Flytande biodrivmedel är nödvändiga för den gröna omställningen, liksom andra förnybara alternativ som biogas och el. Vi kommer fortsatt arbeta för att vår infrastruktur och vårt nätverk tillgängliggör förnybara bränslen för att den tunga trafiken att kunna tanka hållbara biodrivmedel. Här märks t.ex. vår station i Kalhäll utanför Stockholm som var först i sitt slag att erbjuda samtliga av våra förnybara bränslealternativ för tung trafik: Diesel Bio HVO, ED95 och biogas från E.ON.

Öka effektivitet i egen distribution
Vi har som övergripande mål i vårt hållbarhetsarbete att sänka våra egna CO2e-utsläpp med 20 procent till år 2030 per såld m3 produkt. En åtgärd för att nå detta mål är t.ex. att vi ställer krav på våra leverantörer av transporttjänster att optimera fordon och körsätt för att minska klimatpåverkan och öka effektiviteten i logistikarbetet.

FAKTA OM OKQ8 SCANDINAVIA

OKQ8 Scandinavia (OKQ8) är ett av Sveriges största drivmedelsföretag. Vi har ingen egen produktion utan köper in och distribuerar både traditionella och förnybara drivmedel. Vi är en möjliggörare för människor i rörelse och vårt stationsnätverk med ca 700 stationer i Sverige erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för bilen och bilisten. På över 400 stationer erbjuder vi diesel med 40 % förnybar inblandning. I vårt stationsnätverk finns även Etanol E85, fordonsgas, Diesel Bio HVO (100 % HVO), både för tung trafik och för personbilar. Vi erbjuder även snabbladdare (50 kW) och satsar genom vårt samarbete med E.ON på att snabbt utöka vårt erbjudande av snabbladdning och därmed stödja utvecklingen av fler laddbara fordon.

2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia. Vi arbetar under två olika varumärken, men med samma värderingar i en gemensam organisation och vision. OKQ8 Scandinavia ägs till hälften av OK Ekonomisk förening och till hälften av Kuwait Petroleum International.

Läs mer på www.okq8.se

KONTAKTUPPGIFTER

Jesper Kansbod
Public Affairs Manager
E-post: jesper.kansbod@OKQ8.se
Tfn: 08 506 80 000/070 268 02 35

» OKQ8s hemsida