Medlemmar

FordonsGas Sverige AB

Vi måste agera nu för att minska utsläppen av växthusgaser och speciellt inom transportsektorn. Med gemensamma krafter kan komprimerad och flytande fordonsgas vara en av lösningarna för att nå en fossiloberoende fordonsflotta.

– Vi finns med i nätverket KNEG för att vi tillsammans kan komma längre än vad vi gör som enskilda aktörer, säger Hans Johansson, ansvarig nya marknader på FordonsGas.

I en utvecklingsfas så är frågorna nya för alla parter. Med ett nära samarbete kan man öka kunskapen om varandras respektive delar, samordna tidsplaner och minska risker men också snabbt sprida den kunskap som kommer fram och de idéer som testas. Den teknikutveckling som nu sker gör att vi ser att fordonsgasen kan ha en betydande roll i arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta för godstransporter.

FordonsGas mål är att i det gemensamma nätverket visa på hur fordonsgasen som drivmedel kan minska vår miljöpåverkan från godstransporter.

FORDONSGAS ÅTAGANDEN

»Utveckla infrastrukturen för fordonsgas genom att fortsätta bygga publika tankställen.

FordonsGas kommer, efter hand som marknaden växer, att bygga ut infrastrukturen för publik tankning av komprimerad gas.

»Utveckla och bygga tankstationer för flytande fordonsgas.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med utveckling och byggnation av tankställen för flytande fordonsgas. Vi deltar nu i två EU-projekt: LNG Blue Corridors och Great. Syftet med projekten är att påbörja en utbyggnad av infrastruktur för flytande fordonsgas genom att bygga ett antal korridorer genom Europa där det bl.a. ingår att knyta ihop Hamburg-regionen med Oslo/Stockholm.

FordonsGas har idag två tankställen för flytande fordonsgas. Idag pågår harmoniseringsarbetet inom EU för att få ett bra fungerande samarbete i Europa vilket är nödvändigt för att introducera ett nytt bränsle till tunga godstransporter.

»Fordonsgas – utveckling.

Då FordonsGas tillhör den franska koncernen Air Liquide som är en ledande aktör på luftgaser globalt ger det oss möjligheter att expandera i Sverige, Norden och ut i Europa och bygga infrastruktur i takt med att fordon kommer ut på marknaden.

»Fortsätta utbytet av tunga fordon till metandieselbilar.

FordonsGas har idag en metandiesellastbil för vår distribution av flytande fordonsgas. När byten av resterande fordon är aktuellt kommer FordonsGas att välja metandiesel.

– Vi ser med teknikutvecklingen en stor chans att få ett alternativt drivmedel till tunga transporter, säger Hans Johansson. Om detta ska fungera är en snabbt utbyggd infrastruktur ett måste och där lägger vi mycket energi de kommande åren.
Självklart arbetar vi med våra interna transporter, så att vi kör så energisnålt och klimatsmart som möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER

Hans Johansson
Business Developer
Besöksadress: Anders Personsgatan 14
Postadress: 416 64 Göteborg
E-post: hans.johansson@fordonsgas.se
Telefon:  031 63 45 37
Mobiltelefon: 0704 628132

» FordonsGas hemsida