KNEG i Energidialog, västsvenskt bidrag till Färdplan 2050

Postad: 2012-02-06

Den 6:e februari bjöd länsstyrelsen i Västra Götalands län in KNEG till ett dialogmöte för att diskutera västsvenska aktörers möjligheter att bidra till klimatvisionen 0 växthusgasutsläpp till 2050, samt vilka hinder det finns på vägen.

Naturvårdsverket har fått uppdrag att tillsammans med en rad nationella myndigheter, däribland Energimyndigheten, Boverket och SMHI, ta fram underlag för en svensk färdplan. Landets Länsstyrelser har sedan 2008 uppdraget att arbeta med regionala energi- och klimatstrategier för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. I den egenskapen har de nu ansvar att genomföra regionala dialoger och därefter ge underlag till Naturvårdsverket. Avsikten är att visa på hur den regionala nivån kan bidra till visionen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför dialogmöten runtom i länet för att identifiera möjligheter och hinder i det västsvenska klimatarbetet. Länsstyrelsen samordnade därför ett dialogmöte mellan aktörer från bland annat KNEG och Closer, vilka de ser har viktiga kunskaper som behövs i det västsvenska bidraget till Färdplan 2050. För mer information om länsstyrelsen i Västra Götalands läns arbete med färdplanen klicka här.

Dialogmötet mynnade ut i en rad olika möjligheter och hinder. Bland annat lyftes västsveriges möjlighet att bidra med goda exempel på tripple helix samarbeten och att utgöra en bra plats för demonstrationer. Hinder på vägen som framkom var till exempel svårigheter med att sprida information och erfarenheter från samarbeten och demonstrationer vidare.

De möjligheter och hinder som diskuterades kommer att finnas sammansställda i länsstyrelsens underlag till naturvårdsverket och bidra till värdefull information i naturvårdsverkets slutrapport som planeras vara klar senast 1 december 2012.

I juli 2011 beslutade regeringen att naturvårdsverket ska ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 (för pressmeddelande klicka här). Arbetet med färdplanen och hur visionen ska uppnås har tagit sin början.